Algemene voorwaarden voor dienstverlening
Academie voor Tarot

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Academie voor Tarot hierna: ‘Academie voor Tarot’, betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten zoals opleidingen, workshops en cursussen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door de Academie voor Tarot.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de Academie voor Tarot en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever en een door de Academie voor Tarot getekende schriftelijke bevestiging van deze aanmelding inclusief de factuur.
2. Bij de aanmelding verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van Academie voor Tarot te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Academie voor Tarot en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.
4. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.
2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Academie voor Tarot stuurt bij ontvangst van een annulering altijd een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
3. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit wordt door de Academie voor Tarot het bedrag gerestitueerd onder aftrek van € 35,= administratiekosten. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum restitueert de school 50% van het cursusgeld, daarna 0%.
4. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden e-mailbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4 Annulering, uitstel en weigering door Academie voor Tarot
1. Academie voor Tarot heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Academie voor Tarot voldoende reden aanwezig wordt geacht. Academie voor Tarot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door Academie voor Tarot.
2. Indien daartoe door Academie voor Tarot voldoende reden aanwezig wordt geacht kan het instituut besluiten (een gedeelte van) een opleidingsactiviteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
3. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.
4. Academie voor Tarot heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Academie voor Tarot betaalde bedrag.
5. Bij wanbetaling heeft Academie voor Tarot het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan opleidingsactiviteiten van Academie voor Tarot.
6. Academie voor Tarot behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever de toegang tot een opleidingsactiviteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Academie voor Tarot neemt van tevoren contact op met deze opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Met tot totstandkoming van een overeenkomst verplicht Academie voor Tarot zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Academie voor Tarot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Academie voor Tarot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Academie voor Tarot worden verstrekt.

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de opleidingsactiviteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Academie voor Tarot daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het instituut zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal het instituut de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal het instituut geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever
1. In geval de opdrachtgever na aanvang van de opleidingsacitiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO) arts noodzakelijk. Het door Academie voor Tarot te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever, vermeerderd met eventueel reeds door het instituut ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten.
3. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 9 Prijzen en facturering
1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met Academie voor Tarot dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc en opgenomen in de bevestiging en de facturen.
2. Prijzen zijn bindend.
3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief examenkosten en kosten van studiemateriaal.
4. De kosten van een opleidingsactiviteit worden vooraf bij de bevestiging van de aanmelding gefactureerd. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Academie voor Tarot aangegeven wijze.
5. Bij niet-betaling volgt na 14 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 14 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Academie voor Tarot zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit en/of examens. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum.
6. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Academie voor Tarot, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever terzake.
7. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de administratie van Academie voor Tarot.

Artikel 10 Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de Academie voor Tarot vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Informatie mag tijdens de opleiding/cursus niet beroepsmatig gebruikt worden.
Na de opleiding/cursus/workshop mag de informatie alleen met toestemming van Academie voor Tarot beroepsmatig gebruikt worden.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. Academie voor Tarot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Academie voor Tarot verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Academie voor Tarot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Academie voor Tarot behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan Academie voor Tarot te worden gemeld.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Academie voor Tarot de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Academie voor Tarot slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Academie voor Tarot aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Academie voor Tarot, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Academie voor Tarot beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1.b. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van Academie voor Tarot of haar ondergeschikten.
4. Academie voor Tarot is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Academie voor Tarot is niet aansprakelijk voor (spirituele) werkzaamheden (bij derden) die de leerlingen buiten de lessen of na hun opleiding/cursus/workshop uitvoeren.

Artikel 15 Overige bepalingen
1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Academie voor Tarot gevestigd is.
4. Op overeenkomsten tussen Academie voor Tarot en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.