Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Academie voor Tarot besteedt aan de site en haar (les)materiaal, is het mogelijk dat de informatie die op www.academievoortarot.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de Academie voor Tarot, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van de Academie voor Tarot, de webmaster of de internet-provider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van de Academie voor Tarot geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Academie voor Tarot sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Academie voor Tarot site, de online tests en trainingen, de (iPad-)apps of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Academie voor Tarot verkregen is.

De Academie voor Tarot zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. De Academie voor Tarot is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.academievoortarot.nl.